Tomato & Mozzarella

Fresh Mozzarella cheese served with sliced tomatoes, fresh basil, & red onion.